• Kinh nghiệm đổi bằng lái xe sang thẻ PET

    Kinh nghiệm đổi bằng lái xe sang thẻ PET

    Bộ Giao thông vận tải có ban hành Thông tư 58/2015/TT-BGTVT, trong đó đề cập đến việc chậm đổi bằng lái xe sang thẻ PET phải thi lại lý thuyết.